Om vägföreningen

Flyinge Vägförening

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har till uppgift att sörja för underhåll av vägnätet inom Flyinge samhälle.

Medlemskap
Alla fastighetsägare i Flyinge samhälle är medlemmar. Detta baserat på register som förvaltas av Lantmäteriverket. Vi är därför skyldiga att driva denna förening.
Varje fastighet har åsatts ett andelstal, som bildar grund för hur mycket man får betala om styrelsen föreslår och årsmötet beslutar om uttaxering.
De flesta villorna har andelstalet 4.
Årsmötet kan besluta om en uttaxering på ex 150 kronor per andelstal vilket då innebär 600 kronor att betala.

Föreningens Vision
att uppnå störst möjliga nytta med de kommunala bidrag som utgår
att driva på kommunen så att Flyinge får så bra standard som möjligt på nybyggda områden, grönområden samt befintliga områden.
att få en trafiksäker ort

Föreningen hoppas att fastighetsägarna i Flyinge uppskattar detta arbete och delar föreningens vision.

Motioner och förslag
Du som har synpunkter på trafiksäkerhet, vägunderhåll och grönområden kan sända motion inför årsmötet. Enligt stadgar skall dessa ha inkommit senast sista februari.
Sådana motioner kan styrelsen behandla och är skyldiga att redovisa på årsmötet.
Man kan också komma på årsmötet och ställa frågor som styrelsen kan behandla senare.
En annan möjlighet är att när som helst skicka en skrivelse till styrelsen och påtala sina önskemål. Sådana skrivelser behandlar då styrelsen efter hand.
De går också bra att skicka ett mail eller ringa om något problem uppstått.

Grävningstillstånd
Den som önskar utföra grävningsarbete i de gator som föreningen ansvarar för skall anmäla detta till föreningen före grävning.
Vägföreningen skickar då ut grävningsregler och ansökan. Anmälan kan ske per brev eller mail till ordförande.

Personuppgiftsbehandling GDPR
Vi har en policy för personuppgiftsbehandling (GDPR) denna finns under fliken Om vägföreningen

Styrelsen
Ordförande: Jonny Andersson
Ledamot: Anders Karlsson
Sekreterare: Glenn Andreasson
Ledamot: Jan Johansson
Suppleant: Alexander Johansson
Suppleant: Vakant
Revisor: Jan-Einar Holmgren
Revisor: Ulf Östman
Revisorsuppleant: Bo Lindblom